♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 7 वी सेतू अभ्यास दिवस १२

इ  7 वी  सेतू अभ्यास दिवस  १२

विषय  – मराठी

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा 

1. दूरदर्शनवरील कोणता कार्यक्रम तुम्हाला आवडतो ? का?

उत्तर : ………………………………………….

2. रेडिओ, दूरदर्शन, वर्तमानपत्रे, इंटरनेट या चारही साधनांमध्ये कोणता फरक आहे?

उत्तर : ………………………………………….

3. समजा तुम्ही टी.व्ही.स्टार झालात तर …………………………………….


2. विषय – गणित 

सेतू अभ्यास विषय गणित याचा अभ्यास करण्यासाठी