♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता – ७ वी विषय – विज्ञान 5. अन्नपदार्थची सुरक्षा page no 34

इयत्ता  –   ७  वी  विषय –  विज्ञान   5. अन्नपदार्थची सुरक्षा   page no 34

school education ,elementary school ,top elearning websites 

खाली दिलेला व्हिडिओ काळजीपूर्वक पहा आणि  व्हिडिओ दाखवल्याप्रमाणे पाठ या घटकाचे वाचन करा  व खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या    (सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी मराठीच्या खाली अभ्यास आहे ) 

खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा 

  1. शरीराचा योग्य वाढीसाठी कोणते घटक आवश्यक असतात     ? 

      उत्तर – ………………………………………

  1.  अन्न  बिघाडास  कोणते घटक कारणीभूत असतात ? 

  उत्तर – ………………………………………

 ३. अन्न कोठे कोठे व कसे वाया जाते  ?

   उत्तर – ………………………………………

४. संख्यात्मक अन्ननासाडी म्हणजे काय  ? 

 उत्तर – ………………………………………

५.  गुणात्मक अन्ननासाडी म्हणजे काय   ? 

 उत्तर – ………………………………………

६. अन्न वाया जाऊ नये म्हणून तुम्ही काय कराल  ? 

 उत्तर – ……………………………………… 

   भाग 2 चे प्रश्न आपण पुढील अभ्यासात सोडवू या 

5. Food Safety 

सेमी च्या विद्यार्थ्यांनी खालील व्हिडिओ पहावा . 

 Write the answers to the following questions

1.What constituentsare necessary for proper growth of the body?

      Answer – …………………………………… …

 2.What are the factors that cause food spoilage?

  Answer – …………………………………… …

 3. Where and how is food wasted?

   Answer – …………………………………… …

4. What is numerical food poisoning?

 Answer – …………………………………… …

5. What is qualitative food poisoning?

 Answer -………………………………………………..

6. What can you do to avoid wasting food?

 Answer -………………………………………………