♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता- ६ वी विषय – मराठी 6 पण थोडा उशीर झाला… page no 21

इयत्ता- ६ वी  विषय –   मराठी  6  पण थोडा उशीर झाला…  page no 21

खालील व्हिडिओ पहा व व्हिडिओ खाली असणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा 

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा 

  1. कोणत्या ठिकाणी सेवा बजावणे कठीण काम आहे असे लेखकाने सांगितले आहे  ?

     उत्तर – …………………………………………..

  1.  कारगिल चे हवामान कसे आहे ? 

उत्तर – …………………………………………..

 3कोण आल्यानंतर सैनिकांमध्ये झुंबड उडायची ? 

  उत्तर – …………………………………………..

 4.सैनिक कशाला उजाळा द्यायचे  ?  

  उत्तर – …………………………………………..

    5.सैनिकांना कारगिलच्या ठिकाणी कुटुंबाला   घेऊन येणे  शक्य का नव्हतं ?  

  उत्तर – …………………………………………..

   6.सैनिकांना कारगिलच्या ठिकाणी कुटुंबाला   घेऊन येणे  शक्य का नव्हतं ?  

  उत्तर – …………………………………………..

पुढील भागावरील प्रश्न आपण पुढील स्वाध्यायात पाहणार आहोत