♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता 8 वी विषय- भूगोल ६. भूमी उपयोजन page no 35 – 36

इयत्ता  8  वी  विषय-    भूगोल  ६. भूमी उपयोजन page no   ३५ ते ३६ 

    खालील प्रश्न हे पान क्रमांक ३५ ते ३६     वरील आहेत 

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या. 

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा .

१ भूमी उपयोजन म्हणजे काय    ?

 उत्तर :- ……………………………………

२भूमी उपयोजन कसे तयार होते     ? 

 उत्तर :- ……………………………………

३  भूमी उपयोजना चे कोणकोणते प्रकार आहेत  ? . 

 उत्तर :- ……………………………………

४  पडीक जमीन कशाला म्हणतात  ? .

 उत्तर :- ……………………………………

५. मनातून आपल्याला कोण कोणती उत्पादने मिळतात   ? . 

 उत्तर :- ……………………………………

६.   नागरी वस्त्यात भूमी पूजनाचे कोण कोणत्या प्रकारात वर्गीकरण केले जाते ? . 

 उत्तर :- ……………………………………

७.  वाहतूक सुविधा क्षेत्राचा वापर कशासाठी केला जातो  ? . 

 उत्तर :- ……………………………………

८. मनोरंजनाच्या ठिकाणच्या क्षेत्राचा वापर कशासाठी केला जातो   ? . 

 उत्तर :- ……………………………………

९.   संक्रमण प्रदेश म्हणजे काय  ? . 

 उत्तर :- ……………………………………

 यापुढील घटकावर आधारित प्रश्न आपण पुढील भागात पाहणार आहोत

Leave a comment