♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 6 वी सेतू अभ्यास दिवस 15 चाचणी १

इ  6 वी  सेतू अभ्यास दिवस 15  चाचणी १ 
विद्यार्थ्यांसाठी सूचना – विद्यार्थ्यांनी खालील चाचणी फुलस्केप पेपर किंवा फुलस्केप पेपर  नसल्यास स्वतंत्र वहीमध्ये सोडवावी . 

विषय  – गणित

विषय  – इंग्रजी

विषय  – विज्ञान चाचणी 1

विषय  – समाजशास्त्र चाचणी १

विषय  – हिंदी