♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ ५ वी सेतू अभ्यास दिवस 15 चाचणी १

इ  5 वी सेतू अभ्यास दिवस 15

विद्यार्थ्यांसाठी सूचना – विद्यार्थ्यांनी खालील चाचणी फुलस्केप पेपर किंवा फुलस्केप पेपर  नसल्यास स्वतंत्र वहीमध्ये सोडवावी .  

विषय  – गणित 

या विषयाची चाचणी उद्या म्हणजे सोळाव्या दिवशी आहे   विद्यार्थ्यांनी खालील प्रश्न  वहीत सोडवावेत

विषय  – इंग्रजी

विद्यार्थ्यांसाठी सूचना – विद्यार्थ्यांनी खालील चाचणी फुलस्केप पेपर किंवा फुलस्केप पेपर  नसल्यास स्वतंत्र वहीमध्ये सोडवावी .  

विषय  – परिसर अभ्यास  चाचणी