♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता – ६ वी विषय – मराठी ८ माय page no.२८

इयत्ता   – ६ वी   विषय – मराठी ८ माय    page no.२८

कवितेची चाल समजावून घेण्यासाठी खालील व्हिडिओ पहा

खालील व्हिडिओ पहा व हा घटक समजावून घ्या  

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा