♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ६ वी विषय – भूगोल पृथ्वीगोल, नकाशा तुलना व क्षेत्रभेट Page No. 16

खालील व्हिडिओ पहा आणि खालील प्रश्नांची उत्तरे  वहीत लिहा 

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा 

  1. पृथ्वीगोल व नकाशा यातील फरक लिहा?

     उत्तर – …………………………………………..

  1. द्विमितीय  नकाशा म्हणजे काय ? 

     उत्तर – …………………………………………..

            ३ त्रिमितीय नकाशा म्हणजे काय   ?

     उत्तर – …………………………………………..

४.  क्षेत्रभेटीचे कोणकोणते फायदे होतात ते लिहा  ?

     उत्तर – ………………………………………….. 

५.जगातील सर्वात मोठा   फिरता पृथ्वीगोलाचे नाव काय आहे आहे व तो कोठे आहे ?

     उत्तर – ………………………………………….. 

६.्द्विमितीयव त्रिमित साधनांची वैशि ष्ट्ये काेणती ? ?

     उत्तर – …………………………………………..