♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता 6 वी विषय मराठी डॉक्टर कलाम यांचे बालपण Home Study

 खालील व्हिडिओ पूर्ण  पहा खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा

खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा .

1.  लहानपणी डॉक्टर कलाम यांना कोणती वस्तू दुर्मिळ होती   ? .

उत्तर ……………………………………….

2.  डॉक्टर कलाम यांच्या गावात कोणते क्रांतिकारक राहत होती  ? 

उत्तर ……………………………………….

3.  त्याकाळी कोणते तमिळ लोकप्रिय वर्तमानपत्र  होते  ? 

उत्तर ……………………………………….

4. 1939 सली अचानक कशाला मागणी आली   ? 

उत्तर ……………………………………….

5.डॉक्टर कलाम यांचे वडील कशाचा व्यवसाय करायचे ? 

उत्तर ……………………………………….

6.डॉक्टर कलाम यांना महायुद्धाच्या कथा कोण सांगत असत ?

उत्तर ……………………………………….

7. देशात आणीबाणी केव्हा घोषित झाली   ? 

उत्तर ……………………………………….

8.युद्धाचा कोणता ठळक परिणाम डॉक्टर कलाम यांच्या गावावर झाला  ? 

उत्तर ……………………………………….

9.   डॉक्टर कलाम यांना आजही कशाचा अभिमान वाटतो  ? 

उत्तर ……………………………………….

10.डॉक्टर कलाम यांनी लहानपणी कोणकोणती कष्टाची कामे केली ते लिहा   ?  

उत्तर ……………………………………….