♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ५ वी विषय – मराठी धडा 5 मुंग्यांच्या जगात पान क्रमांक 13

खालील व्हिडिओ पहा व खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा 

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा 

  1. मुंगी म्हटल्यानंतर आपल्या डोळ्यासमोर   काय येते ?

                उत्तर – …………………………………………..

           2  भारतात मुंग्यांच्या किती जाती आढळतात ? 

        उत्तर – …………………………………………..

            3.  एका वसाहतीमध्ये किती मुंग्या राहतात ? 

           उत्तर – …………………………………………..

            4 .  मुंग्या कशाच्या साह्याने संवाद साधतात  ? 

           उत्तर – …………………………………………..

            5 .  मुंग्या अन्नसाठा पर्यंत कशा पोहोचतात ? 

           उत्तर – …………………………………………..

            6 .  उद्या कशाच्या साह्याने गंध ओळखतात  ? 

           उत्तर – …………………………………………..