♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ५ वी विषय – इंग्रजी Namita Didi’s Time-table page no

इयत्ता  ५ वी     विषय  –   इंग्रजी  Namita Didi’s Time-table    page no   

    खालील प्रश्न हे पान क्रमांक     वरील आहेत 

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.                                            

Listen to the time and mime what Namita does at that time.

नमिता चे टाईम टेबल व्हिडिओ दाखवल्याप्रमाणे लक्षपूर्वक ऐका व खालील कोणत्या वेळेला नमिता काय करते ते लिहा 

  • सूर्यनमस्कार  हे योगासन   कशा प्रकारे करायचे ? माहितीसाठी

  • नमस्कार माझा हा ज्ञानमंदिरा शालेय प्रार्थना MP3
  • असो तुला देवा ! शालेय प्रार्थना MP3