♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ४ थी विषय – इंग्रजी Time Poems page no 33

इयत्ता   ४ थी     विषय  –   इंग्रजी   Time Poems    page no   33

    खालील प्रश्न हे पान क्रमांक     वरील आहेत 

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.                                            

Copy any poem of your choice in good handwriting  and draw suitable pictures for it.

खालील कविता सुंदर हस्ताक्षरात लिहा व योग्य चित्र काढा

  • सूर्यनमस्कार  हे योगासन   कशा प्रकारे करायचे ? माहितीसाठी

  • नमस्कार माझा हा ज्ञानमंदिरा शालेय प्रार्थना MP3
  • असो तुला देवा ! शालेय प्रार्थना MP3