♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता – ५ वी विषय – इंग्रजी Just now page no 20

इयत्ता  – ५ वी     विषय –  इंग्रजी      page no 20

खाली दिलेला व्हिडिओ काळजीपूर्वक पहा आणि Just now   ही कविता  समजावून घ्या   व्हिडिओ खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा 

व्हिडिओ दाखवल्याप्रमाणे कृती करा व कवितेचे गायन करा