♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ. ५ वी व ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा २०२१ उत्तरसूची

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे – ०१

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ५ वी)

दि. १२ ऑगस्ट, २०२१

पेपर क्र. १ : प्रथम भाषा व गणित (First Language & Math)

अंतरिम उत्तरसूची


महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे – ०१

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ५ वी)

दि. १२ ऑगस्ट, २०२१

पेपर क्र. २ : तृतीय भाषा व बुध्दिमत्ता चाचणी (Third Language & I.Q.)

अंतरिम उत्तरसूची


महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे – ०१

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ८ वी)

दि. १२ ऑगस्ट, २०२१

पेपर क्र. १ : प्रथम भाषा व गणित (First Language & Math)

अंतरिम उत्तरसूची
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे – ०१

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ८ वी)

दि. १२ ऑगस्ट, २०२१

पेपर क्र. २ : तृतीय भाषा व बुध्दिमत्ता चाचणी (Third Language & I.Q.)

अंतरिम उत्तरसूचीआजचा घरचा अभ्यास  दररोज सकाळी सात वाजता  नियमित मिळवण्यासाठी  आपण खालील पैकी कोणत्याही एका ग्रुपला जॉईन होऊ शकता 

आजचा अभ्यास व्हाट्सअप ग्रुप क्रमांक  31येथे क्लिक करा 
आजचा अभ्यास व्हाट्सअप ग्रुप क्रमांक  32येथे क्लिक करा 

Leave a comment