♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

23 अपूर्णांकांची तुलना । सममूल्य अपूर्णांक । व्यवहारी अपूर्णांक । अपूर्णांक लहान मोठेपणा । | अक्षय गोरे सर

पाचवी स्कॉलरशिप परीक्षेसाठी अतिशय सोप्या पद्धतीने  कोटी अब्ज पर्यंत संख्या वाचन लेखन