♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ४ थी विषय- मराठी चवदार तळ्याचे पाणी page no 46

  • इयत्ता  ४ थी   विषय- मराठी   चवदार तळ्याचे पाणी    page no 46

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या. 

व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे कविता तालासुरात गा  व पाठ करा 

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा .