♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता १ ली विषय- मराठी ए च ळ ह झ page no ३७

इयत्ता  १ ली  विषय- मराठी     ए च ळ ह झ    page no  ३७   

    खालील प्रश्न हे पान क्रमांक  ३७    वरील आहेत 

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या. 

व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे खाली चित्र व त्यांची नावे मोठ्याने वाचा व आपल्या वहीत लिहा