♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता 4 थी विषय परिसर अभ्यास भाग 1 सजीवांचे परस्परांशी नाते 2 Home Study

 खालील व्हिडिओ पूर्ण  पहा व खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा

खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा .

1. आपल्याला उपयोगी पडणाऱ्या चार वनस्पतींची नावे लिहा  ? .

उत्तर ……………………………………….

2. खालील वनस्पतींची पाने आपण कशासाठी वापरतो ते लिहा ? 

(१) नागवेल (२) पळस (३) मेथी (४) अड;ळसा (५) कडुलिंब . 

उत्तर ……………………………………….

3.  आपल्या कोण कोणत्या गरजा निसर्गातून पूर्ण होतात? 

उत्तर ……………………………………….

4. सजीव कोठे आढळतात   ? 

उत्तर ……………………………………….

5.रेशीम माणसाला कोठून मिळते ? 

उत्तर ……………………………………….

6.झाडांचा उपयोग माकडांना कसा होतो ?

उत्तर ……………………………………….

7. झाडांचा उपयोग पक्ष्यांना कसा होतो ?? 

उत्तर ……………………………………….

8.वाळवीने झाड पोखरले तर काय होते ?? 

उत्तर ……………………………………….

9.    माणूस प्राणी का  पाळतो ? 

उत्तर ……………………………………….

10.प्राण्यांचे कोणकोणते उपयोग मानवाला होतात  ?  

उत्तर ……………………………………….