♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ४ थी विषय इंग्रजी In The Park 1 पान क्रमांक 12 

खालील व्हिडिओ लक्ष देऊन पहा आणि हाव -भावासह कृती करण्याचा प्रयत्न करा  .