♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ३ री विषय इंग्रजी Priya in the Village 1 पान क्रमांक 8

खालील व्हिडिओ पहा आणि आणि पुस्तकात पाहून त्याचे वाचन करण्याचा प्रयत्न करा . 

Name the things you see in the picture.

चित्रात  दिसणाऱ्या गोष्टींची नावे   सांगा   व आपल्या वहीत लिहा 

Leave a comment