♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

३ री परिसर अभ्यास Online Test

आपले गाव आपले शहरयेथे क्लिक करा
पाणी नक्की येते कुठूनयेथे क्लिक करा
१०पाण्याविषयी थोडी माहितीयेथे क्लिक करा
११आपली हवेची गरजयेथे क्लिक करा
१३आपला आहारयेथे क्लिक करा
१४स्वयंपाक घरात जाऊयायेथे क्लिक करा
१५आपले शरीरयेथे क्लिक करा
१६ज्ञानेन्द्रिययेथे क्लिक करा
१७सुंदर दात स्वच्छ शरीरयेथे क्लिक करा

सूचना – उर्वरीत घटक अपडेट करण्याचे काम सरु आहे . लवकरच या ठिकाणी उर्वरीत घटक उपलब्ध होतील.

Leave a comment