♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता २ री विषय गणित कडा व कोपरे

खालील व्हिडिओ पहा आणि आपल्या पुस्तकातील वस्तूंचे कडे कोपरे मोजा  याची माहिती तुमच्या पालकांना सांगा 

सेमी च्या विद्यार्थ्यांनी खालील व्हिडिओ पहा 

Count the Edges and Corner