♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता १ ली विषय गणित आधी नंतर

खालील व्हिडिओ पहा आणि आपण कोण कोणत्या गोष्टी अगोदर  व नंतर  करतो याची माहिती तुमच्या पालकांना सांगा 

सेमी च्या विद्यार्थ्यांनी खालील व्हिडिओ पहा