♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता २ री विषय – गणित 1 ची ओळख Page No.7

खालील व्हिडिओ पहा व खालील प्रश्नांची उत्तरे  आपल्या वहीत  लिहा 

घरातील विविध वस्तूंच्या सहाय्याने  वहीवर  रेषा काढण्याचा प्रयत्न करा 

सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी  

                           page No 7

खालील व्हिडिओ पहा व खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा