♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता १ ली विषय – गणित 1 ची ओळख Page No.7

खालील व्हिडिओ पहा व खालील प्रश्नांची उत्तरे  आपल्या वहीत  लिहा 

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा 

सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी  

Understand and write  1 page No 6 

खालील व्हिडिओ पहा व खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा