♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता २ री विषय – गणित वक्र व सरळ रेषांचा उपयोग Page no 8

खालील व्हिडिओ पहा आपल्या पुस्तकावर स्केच पेन च्या सहाय्याने 

सेमी च्या विद्यार्थ्यांनी खालील व्हिडिओ  पहावा  

खालील व्हिडिओ पहा विविध आकाराची संकल्पना समजावून घ्या   आणि पुस्तकावर आकारानुसार  रंग द्या          Page no 7