♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 2 री सेतू अभ्यास दिवस 15

विद्यार्थ्यांसाठी सूचना – विद्यार्थ्यांनी खालील चाचणी फुलस्केप पेपर किंवा फुलस्केप पेपर  नसल्यास स्वतंत्र वहीमध्ये सोडवावी .  

पालकांनी  विद्यार्थ्यांना प्रश्न लिहिण्यास मदत करावी. प्रश्नांची उत्तरे विद्यार्थी स्वतः  लिहितील .

विषय  – गणित


विद्यार्थ्यांसाठी सूचना – विद्यार्थ्यांनी खालील चाचणी फुलस्केप पेपर किंवा फुलस्केप पेपर  नसल्यास स्वतंत्र वहीमध्ये सोडवावी .  

पालकांनी  विद्यार्थ्यांना प्रश्न लिहिण्यास मदत करावी. प्रश्नांची उत्तरे विद्यार्थी स्वतः  लिहितील .विषय  – इंग्रजी