♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता २ री विषय -गणित वर्षाचे बारा महिने Page no 33

इयत्ता  २ री    विषय  -गणित वर्षाचे बारा महिने  Page no  33

(सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  अभ्यास  दिलेला आहे .).

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.             

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा  

सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास 

Twelve Months in a Year

  खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.

Solve the following Problem in your notebook

(खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा   )

  • सोप्या पद्धतीने फुलपाखराचे चित्र