♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता २ री विषय – इंग्रजी 2.10 Numbers 11 to 20 page no 30

इयत्ता  २ री      विषय  –   इंग्रजी  2.10 Numbers 11 to 20    page no   30

    खालील प्रश्न हे पान क्रमांक  30   वरील आहेत 

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.                                            

Look, listen and learn.

खालील चित्र आपल्या वहीत काढून ती मोजा 11 to 20  नंबर व त्याच्या स्पेलिंग  आपल्या वहीत लिहा 

  • सोप्या पद्धतीने पोपटाचे चित्र कसे काढावे ? 

  • आनंदाचे गाणे