♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता १ ली विषय – इंग्रजी 1.7 My Name Page no12

इयत्ता  १ ली  विषय – इंग्रजी  1.7 My Name   Page no12

खालील व्हिडिओ पहा आणि  स्वतः विषयी माहिती सांगण्याचा  प्रयत्न करा. 

 खालील प्रश्नांची उत्तरे  द्या हे प्रश्न पालकांनी आपल्या मुलांना विचारावेत  

  1. What’s your father’s name?
  2. Tell me the name of your school.
  3. What’s your teacher’s name?
  4. Tell me your friends name ?