♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

10 th मराठी Online Test

No.घटकाचे नाव ऑनलाईन टेस्ट सोडवण्यासाठी 
1जय जय भारत देशा(गीत)येथे क्लिक करा 
2बोलतो मराठीयेथे क्लिक करा 
3आजी कुटुंबाच आगळयेथे क्लिक करा 
4उत्तम लक्षण (संत काव्य)येथे क्लिक करा 
5वसंत हृदय चैत्रयेथे क्लिक करा 
6वस्तू (कविता)येथे क्लिक करा 
7गवताचे पाते  येथे क्लिक करा 
8वाट पाहतानायेथे क्लिक करा 
9आश्वासक चित्र (कविता)येथे क्लिक करा 
10आप्पांचे पत्रयेथे क्लिक करा 
11गोष्ट अरुणिमाचीयेथे क्लिक करा 
12भरत वाक्य (कविता)येथे क्लिक करा 
13कर्ते सुधारक कर्वेयेथे क्लिक करा 
14काळे केसयेथे क्लिक करा 
15खोद आणखी थोडेसेयेथे क्लिक करा 
16आकाशी झेप घेरे(कविता)येथे क्लिक करा 
17सोनालीयेथे क्लिक करा 
18निर्णययेथे क्लिक करा 
19तू झालास मूक समाजाचा नायक (कविता)येथे क्लिक करा 
20सर्व विश्वचि व्हावे सुखीयेथे क्लिक करा 

सूचना – उर्वरीत घटक अपडेट करण्याचे काम सरु आहे . लवकरच या ठिकाणी उर्वरीत घटक उपलब्ध होतील.

Leave a comment