♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

10 th हिंदी Online Test

No.पाठ का नाम ऑनलाईन टेस्ट के लिए 
1भारत महिमायहॉ क्लिक करे 
2लक्ष्मीयहॉ क्लिक करे 
3वाह रे ! हमदर्दयहॉ क्लिक करे 
4मन (पूरक पठन) यहॉ क्लिक करे 
5गोवा: जैसा मैंने देखायहॉ क्लिक करे 
6गिरिधर नागरयहॉ क्लिक करे 
7खुला आकाश (पूरक पठन)यहॉ क्लिक करे 
8गजलयहॉ क्लिक करे 
9रीढ़ की हड्डीयहॉ क्लिक करे 
10ठेस (पूरक पठन)यहॉ क्लिक करे 
11कृषक का गानयहॉ क्लिक करे 

सूचना – उर्वरीत घटक अपडेट करण्याचे काम सरु आहे . लवकरच या ठिकाणी उर्वरीत घटक उपलब्ध होतील.

Leave a comment