♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 7 वी सेतू अभ्यास दिवस ११

इ  7  वी  सेतू  अभ्यास दिवस  ११

विषय  – गणित 


खाली दिलेले उदाहरण समजावून घ्या व त्याप्रमाणे खालील उदाहरणे सोडवा

खाली दिलेले उदाहरण समजावून घ्या

वरील सर्व उदाहरणांमध्ये पहिल्या अपूर्णांकांचा अंश व छेद यांची अदलाबदल करून मिळणारा दुसरा अपूर्णांक, यांचा गुणाकार 1 आहे. म्हणजेच वरील सर्व उदाहरणे गुणाकार व्यस्तांच्या गुणाकाराची आहेत.


3. विषय – इंग्रजी

सेतू अभ्यास विषय इंग्रजी याचा अभ्यास करण्यासाठी