♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 6 वी सेतू अभ्यास दिवस 40

इ 6 वी   सेतू  अभ्यास दिवस 40

विषय  – गणित 


वर्गातील विद्यार्थ्यांना कोणते खेळ खेळण्यास आवडतात याची माहिती संकलीत करा. व त्या आधारे चित्रालेख तयार करा. (कबड्डी, लंगडी, खो-खो, क्रिकेट)


3. विषय – इंग्रजी

सेतू अभ्यास विषय इंग्रजी याचा अभ्यास करण्यासाठी