♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 5 वी आजचा सेतू अभ्यास दिवस 35

इ 5 वी  आजचा सेतू अभ्यास दिवस 35

विषय  – गणित आजचा सेतू अभ्यास

थोडे आठवूया

  • सचिन व अन्वर यांनी बाजारातून येताना पाव किलो सफरचंद विकत घेतले. पाव किलो मध्ये त्यांना ३ समान आकाराचे सफरचंद मिळाले. ते एकमेकाला समान सफरचंद मिळण्यासाठी कसे वाटप करतील ?


3. विषय – इंग्रजी

सेतू अभ्यास विषय इंग्रजी याचा अभ्यास करण्यासाठी