♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 8 वी सेतू अभ्यास दिवस 39

इ 8 वी  सेतू अभ्यास दिवस 39

विषय  – मराठी 


सक्षम बनुया

कल्पनात्मक निबंध म्हणजे

शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना मनात येणारे विचार, तर्क, भावना, कल्पना आणि मुख्य म्हणजे त्याबाबत केलेले वाचन, चर्चा, निरीक्षण त्यासंदर्भात घेतलेले अनुभव केलेला विचार याची शब्दात सुसून केलेली गुंफण कशी करावी तसेच स्वतःच्या अनुभवाच्या आधारे लेखन कसे करावे याविषयी मार्गदर्शन करावे. जे कधी घडूच शकत नाही ते घडले तर काय होईल अशी कल्पना करून केलेले लेखन म्हणजे कल्पनात्मक निबंध याविषयी चर्चा करणे.

चला सराव करूया

जसे की पुढील कृतीचे निरीक्षण करा गुणांच्या आधारे सलग लेखन करा.


2. विषय – गणित 

सेतू अभ्यास विषय गणित याचा अभ्यास करण्यासाठी