♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 8 वी सेतू अभ्यास दिवस 35

इ 8 वी  सेतू अभ्यास दिवस 35

विषय  – मराठी 

विद्यार्थ्यांनी खाली दिलेल्या जाहिरातीचे निरीक्षण करावे दिलेली जाहिरात समजावून घ्यावी

दुसऱ्या विषयावर जाहिरात देऊन मुलांना तिचे निरीक्षण करायला सांगतील. विद्यार्थी

त्यावर आधारित कृती सोडवण्याचा प्रयत्न करतील.


2. विषय – गणित 

सेतू अभ्यास विषय गणित याचा अभ्यास करण्यासाठी