♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 7 वी सेतू अभ्यास दिवस 36

इ 7 वी  सेतू अभ्यास दिवस 36

विषय  – मराठी • काळांचे प्रकार किती व कोणते ?

(शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना प्रत्येक काळाचे वाक्य उदाहरण म्हणून विचारावे तसेच खालील क्रियापदांचे काळ विचारावेत.)

[ खातो, नाचला, खाल्ला, झोपेल, खाईल,दिला, विकल्या, ठेवल्या ]

• काळ ओळखणे व क्रियापदाचा कंसात दिल्याप्रमाणे काळ बदलणे या कृती करून घ्याव्यात.

उदा. १. राधा चित्र…… .(काढ). (पूर्ण भूतकाळ)

२. राकेश रोज व्यायाम …… . (कर). (अपूर्ण वर्तमानकाळ)

  • विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या आवडीची  पाच वाक्य  निवडून ती वेगवेगळ्या काळांमध्ये लिहावी
2. विषय – गणित 

सेतू अभ्यास विषय गणित याचा अभ्यास करण्यासाठीLeave a comment