♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 6 वी सेतू अभ्यास दिवस 34

इ 6 वी  सेतू अभ्यास दिवस 34

विषय  – मराठी 

चित्रावर गोष्ट लेखन 

खाली काही चित्र दिसत आहेत त्यांचा उपयोग करून चित्रावरुन गोष्ट तयार करा व आपल्या वहीत  आपल्या वहीत लिहा .


2. विषय – गणित 

सेतू अभ्यास विषय गणित याचा अभ्यास करण्यासाठी