♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 6 वी सेतू अभ्यास दिवस 33

इ 6 वी  सेतू अभ्यास दिवस 33

विषय  – मराठी 

नाट्यीकरण 

शिक्षकांनी खाली दिलेली नाटिका विद्यार्थ्यांना वाचनासाठी द्यावी. त्यांचे गट करून नाटिकेतील पात्रे वाटून द्यावी. तयारीसाठी १० मि. वेळ द्यावा. नाटकाचे सादरीकरण करून घ्यावे.


2. विषय – गणित 

सेतू अभ्यास विषय गणित याचा अभ्यास करण्यासाठी