♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 5 वी आजचा सेतू अभ्यास दिवस 41

इ 5 वी आजचा सेतू अभ्यास दिवस 41

विषय  – मराठी आजचा सेतू अभ्यास


कल्पक होऊ या

  1. ‘लढाई कोरोनाशी’ या विषयावर तुम्ही अनुभवलेले प्रसंग,घेतलेली काळजी या मुद्द्यांना अनुसरून निबंध लिहा.
  2. ‘वृक्ष माझा मित्र’ या विषयावर आधारित तुमचे

विचार लिहा,


2. विषय – गणित 

सेतू अभ्यास विषय गणित याचा अभ्यास करण्यासाठी