♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 5 वी आजचा सेतू अभ्यास दिवस 39

इ 5 वी  आजचा सेतू अभ्यास दिवस 39

विषय  – मराठी आजचा सेतू अभ्यास

marathi-setu-

१.ज्या शब्दांचे वचन बदलत नाही अशा शब्दांची यादी तयार करा.

२ पुढील शब्द लिहून वाक्य तयार करा. वाक्यातील फरक जाणून घ्या.

उदा.फळ,फळे पुस्तक, पुस्तके इ


2. विषय – गणित 

सेतू अभ्यास विषय गणित याचा अभ्यास करण्यासाठी