♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 3 री आजचा सेतू अभ्यास दिवस 40

इ 3 री  आजचा सेतू अभ्यास दिवस 40

विषय  – मराठी आजचा सेतू अभ्यास

 परिचित शब्दावर लेखन 

विद्यार्थ्यांनी खालील विषयावर स्वतःच्या अनुभवातून जास्तीत जास्त माहिती लिहावी 

  •  झाड 
  • शाळा 
  • पाऊस2. विषय – गणित 

सेतू अभ्यास विषय गणित याचा अभ्यास करण्यासाठी