♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 3 री आजचा सेतू अभ्यास दिवस 37

इ 3 री  आजचा सेतू अभ्यास दिवस 37

विषय  – मराठी आजचा सेतू अभ्यास

सक्षम बनू या

शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना दिनदर्शिका दाखवावी.

दिनदर्शिकेच्या वाचनाकडे विविध प्रश्नांतून आणावे, जसे की

१) तुमच्या घरी तुम्ही अशी दिनदर्शिका पाहिली आहे का ? २) या दिनदर्शिकेतून आपल्याला काय माहिती मिळते ?

३) वार कोठे लिहिले आहेत ?

४) महिना कोठे लिहिला आहे ?

५) सर्व महिन्यात दिवसांची संख्या सारखीच आहे का ?

६) वार किती आहेत ?

७) महिने किती आहेत ?

८) इंग्रजी महिने व मराठी महिने यांची नावे वाच.

अशाप्रकारे विविध प्रश्न विचारून मुलांकडून दिनदर्शिकेचे वाचन करून घ्यावे.

दिनदर्शिकेचे वेगवेगळे पाने वाचनास देऊन, त्यावर आधारित प्रश्न विचारावेत.

• कल्पक होऊ या

विद्यार्थ्यांनी पुढील कृती कराव्यात.

आपल्या वर्गातील सर्व मुला-मुलींचे वाढदिवस आपल्या वर्गातील दिनदर्शिकेवर दाखवा, कोणाच्या वाढदिवशी कोणता वार येतो ते वाचा.

१) कोणाकोणाचे वाढदिवस सुट्टीच्या दिवशी आलेत ते वाचा आणि सांगा.

२) यावर्षी रक्षाबंधन कोणत्या इंग्रजी महिन्यात व कोणत्या वारी आले आहे ते सांग.

३) तुझ्या कुटुंबातील सर्वांचे वाढदिवस दिनदर्शिकेत शोधून वाच ( महिना, बार, तारीख)


2. विषय – गणित 

सेतू अभ्यास विषय गणित याचा अभ्यास करण्यासाठी