♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 3 री आजचा सेतू अभ्यास दिवस 34

इ 3 री  आजचा सेतू अभ्यास दिवस 34

विषय  – मराठी आजचा सेतू अभ्यास

marathi-setu-

जोडाक्षर युक्त शब्दांचे श्रुतलेखन 

 पालकांनी विद्यार्थ्यांना पुस्तकात पाहून  10  जोडाक्षर  असलेले शब्द  न बघता  ऐकून लिहिण्यासाठी  सांगावे 

 श्रुतलेखन तपासावे. चुकलेले शब्द दुरूस्त करून वाचून घ्यावेत.

सक्षम होऊ या :

● मुलांनी पुस्तकातून जोडाक्षरयुक्त शब्दांची शब्द शोधायला सांगावे.

सराव करू या :

● शोधलेले शब्द गटात वाचायला सांगावे.

कल्पक होऊ या:

● या शब्दांचे योग्य गटात वर्गीकरण करून लिहायला सांगावे.

उदा


2. विषय – गणित 

सेतू अभ्यास विषय गणित याचा अभ्यास करण्यासाठी
Leave a comment