♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 3 री आजचा सेतू अभ्यास दिवस 33

इ 3 री  आजचा सेतू अभ्यास दिवस 33

विषय  – मराठी आजचा सेतू अभ्यास

खालील चित्राचे निरीक्षण करून त्याचे वर्णन करा 

खालील घरातील माणसे काय  करत आहेत  ते लिहा

खालील चित्रावरून गोष्ट तयार करा व  ती आपल्या वहीत लिहा .2. विषय – गणित 

सेतू अभ्यास विषय गणित याचा अभ्यास करण्यासाठी