♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 2 री आजचा सेतू अभ्यास दिवस 20

इ 2 री  आजचा सेतू अभ्यास दिवस 20

विषय  – मराठी आजचा सेतू अभ्यास

कौशल्य भाषण विकास 

 गप्पा-गोष्टी 

विद्यार्थ्यांनी खालील चित्र पाहून

 चांगल्या सवयी याविषयी आपल्या पालकांना माहिती सांगावी

 विद्यार्थ्यांनी खालील विषयावर आपल्या पालकांना माहीत

  •  माझे घर
  •  माझी शाळा
  •  माझे मित्र / मैत्रीण