♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

सोप्या पद्धतीने हत्तीचे चित्र काढा व रंगवा

सोप्या पद्धतीने  हत्तीचे     चित्र  काढा व रंगवा

असे चित्र कसे काढायचे हे शिकण्यासाठी खालील व्हिडिओ पहा 

  • सोप्या पद्धतीने सशाचे चित्र काढा व रंगवा

  • सोप्या पद्धतीने कागदापासून ससा बनवा