♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 4 थी आजचा सेतू अभ्यास दिवस 40

इ 4 थी  आजचा सेतू अभ्यास दिवस 40

विषय  – परिसर अभ्यास कृतिपत्रिका आजचा सेतू अभ्यास


कृतिपत्रिका 24

संदर्भ इयत्ता 3 री, पाठ 25 अवतीभवती होणारे बदल. अध्ययन निष्पत्ती विभिन्न स्थान, कृती वस्तूविषयी आपली निरीक्षण, अनुभव, माहिती विविध प्रकारांनी नोंद आणि आकृतीबंधाबद्दल भाकीत करतात. लक्षात घेऊ या

दिवस व रात्र सकाळी सूर्य पूर्वेला उगवतो य हळूहळू वरच्या दिशेला सरकू लागतो. सकाळी ऊन कोवळे असते व सावल्या लांब पडतात. सूर्य डोक्यावर आला की, ऊन कडक असते व सावली खूपच लहान असते. हळूहळू सूर्य पश्चिमेकडे सरकू लागतो व सावल्या लांब होऊ लागतात. या वेळेला संध्याकाळ म्हणतात. या वेळेस आकाशात लाल पिवळ्या रंगाच्या छटा दिसतात. इतर वेळेला आकाश विळे असते. सूर्य मावळला की रात्र होते. रात्री सर्वत्र अंधार असतो. अशा वेळी आकाशात आपल्याला चांदण्या तसेच चंद्र दिसतो.

पहाटेपासून रात्रीपर्यंत रात्र संपत आली, की पहाटे पक्ष्यांचा किलबिलाट सुरु होतो. कोंबडा आखला की, पहाट झाली, हे आपल्याला कळते. फुलझाडांच्या कळ्या उमलू लागतात. मधमाश्या फुलपाखरे फुलांभोवती गोळा होतात. पक्षी घरट्यातून अन्न शोधायला बाहेर पडतात. शेतकरी, गुराखी तसेच सर्व लोक कामासाठी घराबाहेर पडतात. संध्याकाळ झाली, की सर्व जण घराकडे परततात. पक्षी, गाई-गुरे आपापल्या विवान्यात येतात. परंतु काही प्राणी हे रात्री अन्न शोधायला बाहेर पडतात, त्यांना

निशाचर म्हणतात. उदा: वाघ, पटवाघूळ..

तसेच काही फुले ही रात्री उमलतात. उदा: रातराणी, निशिगंध,

निसर्गातील बदल आपल्या आजूबाजूला निसर्गात सतत बदल होत असतात. या बदलांचे निरीक्षण आपण सतत करायला हवे व असे बदल का होतात या बाबत आपल्या शिक्षकांना व मोठ्यांना प्रश्न विचारावेत म्हणजे आपल्याला यामागचे कारण समजेल.


5. विषय – परिसर अभ्यास 2 / इतिहास

सेतू अभ्यास विषय परिसर अभ्यास  २ / इतिहास याचा अभ्यास करण्यासाठी