♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 4 थी आजचा सेतू अभ्यास दिवस 38

इ 4 थी  आजचा सेतू अभ्यास दिवस 38

विषय  – परिसर अभ्यास कृतिपत्रिका आजचा सेतू अभ्यास

कृतिपत्रिका 22

समजून घेऊ या हवामानानुसार कपड्यांतील विविधता

संदर्भ: इयत्ता 3 री, पाठ 24 आपले कपडे

अध्ययन निष्पत्ती विभिन्न स्थान, कृती, वस्तू विषयी आपली निरीक्षणे, अनुभव, माहिती विविध प्रकारांनी नोंदवतात.

लक्षात घेऊ या :

वर्षभर हवामान सारखे नसते. हवेतील या नियमित होणाऱ्या बदलांमुळे वर्षाचे तीन भाग पडतात. त्यांना ऋतू म्हणतात. उन्हाळा, पावसाळा व हिवाळा हे ऋतू एकामागून एक सतत येत असतात.

ऋतूनुसार निसर्गात व परिसरात बदल होत असतात. माणूस व इतर सजीवांच्या जीवनावर ऋतूंचा मोठा परिणाम होत असतो. प्रत्येक ऋतुमानानुसार आपण आहारात बदल करतो व वेगवेगळे कपडे वापरतो.

उन्हाळा

  1. उन्हाळा उन्हाळ्यात खूप उष्णता असते, खूप गरम होते, खूप घाम येतो, उकाडा होतो. आशा वातावरणात आपण पातळ व सुती कपडे वापरतो. ऊन लागू नये म्हणून टोपी

घालतो.

  1. पावसाळा पावसाळ्यात पावसापासून बचाव व्हावा म्हणून आपण छत्री, रेनकोट,

गमबुट वापरतो. I

  1. हिवाळा हिवाळ्यात खूप थंडी वाजते, म्हणून आपण लोकरीचे उबदार कपडे वापरतो.

स्वेटर, कानटोपी, हातमोजे, मफलर इ. कपडे वापरतो.

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा

  1. हिवाळ्यात आपण जसे उबदार कपडे वापरतो, तसे कपडे उन्हाळ्यात वापरले तर काय होईल ?
  2. घरातील पाळीव प्राणी तसेच गाई-गुरे यांचे हिवाळ्यात थंडीपासून रक्षण व्हावे यासाठी काय करता येईल ?
  3. खालील चित्रे पहा व त्याखाली ऋतूंची नावे लिहा.


5. विषय – परिसर अभ्यास 2 / इतिहास

सेतू अभ्यास विषय परिसर अभ्यास  २ / इतिहास याचा अभ्यास करण्यासाठी